ผลวิจัยแนะภาครัฐเอาผิดธุรกิจบังคับซื้อ ชี้เอกชนทำแอปภาษาจีนเอาใจ FIT

ภูเก็ต - จังหวัดภูเก็ตจัดประชุม รับฟัง และให้ข้อเสนอแนะ ผลการศึกษาวิจัย “รูปแบบการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวอิสระ FIT จากสาธารณรัฐประชาชนจีน” โดยมีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุม ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ต ซิตี้ วานนี้ (3 ก.ย.) เมื่อเวลา 13.30 น.

ข่าวภูเก็ต

วันพุธ ที่ 4 กันยายน 2562, เวลา 11:31 น.

แนะนำจัดทำแอปพลิเคชั่นสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนโดยเฉพาะ / ภาพ: AFP

แนะนำจัดทำแอปพลิเคชั่นสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนโดยเฉพาะ / ภาพ: AFP

ผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวเป็นของ นายชัญญ์ธนิน จ้องผดุงศักดิ์ นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษานโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวจีน และรูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยว ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่ม FIT จากจีน โดยมีผู้ช่วยศาสตร์ ดร.ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน ผู้ประกอบธุรกิจมัคคุเทศก์เข้าร่วม

นายชัญญ์ธนิน กล่าวว่า งานวิจัยได้มีการเก็บข้อมูลทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ มีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการนักท่องเที่ยวชาวจีน ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการเก็บแบบสอบถามจากนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่เคยมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ตลอดจนผลการเก็บข้อมูลงานวิจัยได้นำมาวิเคราะห์ผลและสรุปผล เพื่อนำเสนอต่อผู้แทนหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อระดมความคิดร่วมกันและให้ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสมต่อไป

สำหรับผลการประชุมกลุ่มในครั้งนี้ ได้นำเสนอกับหน่วยงานภาครัฐคือ การปรับปรุงนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เน้นการแก้ปัญหาในเรื่องความปลอดภัย เพิ่มการกำกับดูแลของภาคเอกชน ในการปรับปรุงระบบขนส่งให้มีมาตรฐาน พัฒนาระบบวีซ่า จัดทำระบบตรวจสอบติดตามบริษัททัวร์ที่เปิดแบบผิดกฎหมาย ตลอดจนส่งเสริมเรื่องของการขอคืนภาษีพัฒนาการท่องเที่ยวตามชนบท เพื่อกระจายรายได้ให้กับชุมชน และเน้นการให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ รวมถึงการตรวจสอบเรื่องคุณภาพอาหาร และป้ายแสดงราคา การปรับปรุงด้านความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร และห้องน้ำของสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ

นอกจากนี้ในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว ควรจะมีระบบการติดตามตัวผู้รับผิดชอบได้ทันที เมื่อเกิดเหตุรวมถึงการเพิ่มบทลงโทษกับบริษัทนำเที่ยว ที่เอาเปรียบนักท่องเที่ยว หรือกระทำกับนักท่องเที่ยวในลักษณะของการบังคับซื้อ

สำหรับภาคเอกชนควรจะเพิ่มคุณภาพการให้บริการ โดยการเพิ่มทักษะด้านภาษาจีนให้กับบุคลากร มีการทำประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ ๆ และจัดทำแอปพลิเคชั่นสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนโดยเฉพาะ ทำสื่อออนไลน์หรือแอปพลิเคชั่นร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวสามารถจองมัคคุเทศก์และสถานที่พักผ่านแอปฯที่เป็นของไทยได้โดยตรง

นายชัญญ์ธนินกล่าวอีกว่า จากการสอบถามพบว่านักท่องเที่ยวชาวจีนส่วนใหญ่นิยมการใช้จ่ายและชำระเงิน ออนไลน์ ผ่าน Wechat Pay, Ali Pay หรือ Union Pay เสมือนอยู่ในประเทศจีน

อ่าน! ภูเก็ตเตรียมรับเทรนด์นักท่องเที่ยวจีนแนวใหม่ไฉไลกว่าเก่า (คลิก)

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่