ภูเก็ตเตรียมจัดระบบข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ตั้งเป้าลดตาย-เจ็บ 50%

ภูเก็ต - จังหวัดภูเก็ตประชุมการจัดทำแผนงานและผลการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนน ร่วมขับเคลื่อนให้ปี 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย โดยการนำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมาใช้เพื่อบริหารจัดการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนสู่การกำหนดแผนป้องกันและแก้ไขอย่างยั่งยืนในอนาคต

ข่าวภูเก็ต

วันพฤหัสบดี ที่ 11 ตุลาคม 2561, เวลา 14:01 น.

นายไพฑูรย์ ศิลปวิสุทธิ์ ภาพ ส.ปชส.ภูเก็ต

นายไพฑูรย์ ศิลปวิสุทธิ์ ภาพ ส.ปชส.ภูเก็ต

วันนี้ (11 ตุลาคม 2561) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายสุพจน์  รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนงานและผลการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายมงคล เต็มรัตน์ นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต (ปภ.ภูเก็ต), นายไพฑูรย์ ศิลปวิสุทธิ์ ผู้จัดการอาวุโส บริษัทกลาง คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขาภูเก็ต, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐเอกชน เข้าร่วมการประชุม

นายสุพจน์ กล่าวว่า การดูแลความปลอดภัยทางถนนให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่สำคัญและต้องกวดขันวินัยจราจรให้กับนักท่องเที่ยวที่มาขับขี่ยานพาหนะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วย

ด้านนายไพฑูรย์ กล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีประกาศให้การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระแห่งชาติเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 โดยกำหนดให้ปี 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยโดยมีเป้าหมายให้อัตราผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนได้ร้อยละ 50 ภายในปี 2563 โดยมีกรอบแนวทาง 5 เสาหลักในการดำเนินงานของประเทศไทยตามกรอบทศวรรษความปลอดภัยทางถนนโลก ได้แก่ การจัดการความปลอดภัยทางถนน, ถนนและการสัญจรที่ปลอดภัยมากขึ้น, ยานพาหนะที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น, การใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น และการดูแลหลังการเกิดเหตุ

ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตได้มีการนำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System) หรือ MIS มาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อวางแผนโครงการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกหน่วยงานได้ร่วมกันส่งแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้แก่ปภ.ภูเก็ต จากนั้นบริษัทกลางฯสาขาภูเก็ต และปภ.ภูเก็ต จะนำข้อมูลโครงการต่าง ๆ คีย์เข้าสู่ระบบ MIS

จากนั้น ปภ.ภูเก็ตจะสรุปแผนจากหน่วยงานต่าง ๆ นำรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในวันที่ 25 ธ.ค. 2561 เพื่อจังหวัดจะได้ใช้ประโยชน์การบริหารข้อมูล นำข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่มาวิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัด รวมถึงการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเป้าหมายที่ชัดเจน และมีทิศทางการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ โดยมีการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน

- สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่