กะทู้วิทยารับมอบ ห้องสมุดอาเซียนแห่งที่ 51 เปิดแหล่งความรู้เยาวชนและประชาชนทั่วไป

ภูเก็ต - ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในการส่งมอบห้องสมุดอาเซียน ตามโครงการ “1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน เพื่อประชาชนและเยาวชนไทย” และโครงการบัวแก้วสัญจร ณ โรงเรียนกะทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ต

ธัญลักษณ์ สากูต

วันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2563, เวลา 08:58 น.

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ที่โรงเรียนกะทู้วิทยา อำเภอกะทู้ นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียน ตามโครงการ “1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน เพื่อประชาชนและเยาวชนไทย” ที่ได้เดินทางมาพร้อมคณะ โดยมี นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายสามารถ รังสรรค์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนกะทู้วิทยา ร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับโครงการ “1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน เพื่อประชาชนและเยาวชนไทย” ทางกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้ริเริ่มดําเนินโครงการโดยการสร้างห้องสมุดอาเซียนในโรงเรียนตามจังหวัดต่าง ๆ ในทุกภูมิภาคของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง พิจารณาสรรหาโรงเรียนในระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาที่มีศักยภาพและเหมาะสมในแต่ละจังหวัด รวมทั้งโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ชายแดนติดกับมิตรประเทศสมาชิกอาเซียน

เพื่อเป็นสถานที่ตั้งของห้องสมุดอาเซียน โดยภายในห้องสมุดจะมีหนังสือ สื่อการเรียนการสอน บอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียน รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปสามารถศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนได้ โดยมุ่งหวังให้ห้องสมุดอาเซียนเป็นแหล่งความรู้ และเป็นสถานที่สําหรับการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนสําหรับนักเรียน เยาวชน และชุมชนในพื้นที่และพื้นที่ ใกล้เคียง ในการช่วยกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความสนใจต่อความเป็นไปและพัฒนาการของโลกและสังคม เปิดโลกทัศน์ สู่โลกกว้าง และปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน จนถึงปี 2562 กรมอาเซียนได้สร้างห้องสมุด อาเซียนให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ จํานวน 52 แห่ง ใน 52 จังหวัดโดยมีเป้าหมายให้มีห้องสมุดอาเซียน ทุกจังหวัดทั่วประเทศซึ่งโรงเรียนกะทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ต ถือเป็นโรงเรียนในลำดับที่ 51 ที่ได้มีการจัดพิธีส่งมอบขึ้นในครั้งนี้

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่