ขยายเวลาปิดสถานบันเทิง 24.00 น. ต่อถึงสิ้นเดือน

ภูเก็ต - วันนี้ (20 ม.ค.) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต เปิดเปย คำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 328/2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 6 ) ขยายเวลาคำสั่งจังหวัดเดิมซึ่งมีผลใช้บังคับถึงวันที่ 20 มกราคม 2564 ให้เป็น 31 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ข่าวภูเก็ต

วันพุธ ที่ 20 มกราคม 2564, เวลา 14:44 น.

แฟ้มภาพ ข่าวภูเก็ต

แฟ้มภาพ ข่าวภูเก็ต

โดยเห็นชอบให้คงมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดภูเก็ต ดังนี้

งดออกใบอนุญาต หรืองดจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ กัดปลา ชกมวย และไพ่ผ่องไทย จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย รวมถึงให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ กวดขันจับกุมผู้ลักลอบจัดให้มีการเล่นและ ผู้เข้าเล่นการพนันที่ไม่ได้รับอนุญาต ทุกประเภทอย่างเคร่งครัด

2. สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานบันเทิง และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ ให้เปิดบริการได้จนถึงเวลา 24.00 นาฬิกา

3. ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม สวนอาหาร ศูนย์อาหาร ห้ามบริโภคสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในสถานที่ดังกล่าวหลังเวลา 24.00 นาฬิกา

4. ให้สถานที่ดังต่อไปนี้ ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค ตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 รายละเอียดปรากฏตาม ผนวก ก. แนบท้ายคำสั่งฉบับนี้

4.1 การจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคน หรือมีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก ชุมนุมกัน หรือมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่าย เช่น การประชุม การสัมมนาที่มีผู้เข้าร่วมที่สามารถระบุจำนวนได้ การแจกจ่ายอาหาร หรือสิ่งของ การจัดเลี้ยง ฯลฯ
4.2 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง ตลาด ตลาดนัด และถนนคนเดิน หรือกิจกรรมอื่นในลักษณะเดียวกัน
4.3 การจัดแข่งขันกีฬา โดยให้ผู้จัดกิจกรรมดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรน กิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำหนด
4.4 สวนสาธารณะ ลานพื้นที่จัดกิจกรรมสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกาย สนามกีฬา ลานกีฬา
4.5 สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า และสถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด

5. ประชาชนในทุกพื้นที่ให้มีการตระหนักและใช้มาตรการป้องกันโรคโควิด – 19 ได้แก่
D – Distancing = เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น
M – Mark Wearing = สวมหน้ากากผ้า , หน้ากากอนามัยเสมอ
H – Hand Washing = ล้างมือบ่อยๆ ทุกสถานที่จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึงเพียงพอ
T – Temperature Check = ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และสังเกตอาการ
T – Thaichana = ติดตั้งและสแกนแอปพลิเคชั่นไทยชนะ

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ อาจเป็นความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และอาจเป็นความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือ ทั้งจำทั้งปรับ และอาจได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ตามข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือ ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น สั่ง ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่