นายกเทศมนตรีนครภูเก็ตแถลงนโยบายพัฒนา 9 ด้าน ผลักดันสู่รูปแบบพิเศษ

ภูเก็ต - เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต แถลงนโยบายในการประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 มี ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต ข้าราชการเทศบาลนครภูเก็ต ประชาชน สื่อมวลชน เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลนครภูเก็ต ชั้น 3

เอกภพ ทองทับ

วันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน 2564, เวลา 11:58 น.

นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า การบริหารราชการของเทศบาลนครภูเก็ต กำหนด 9 นโยบาย ในระยะ 4 ปี ประกอบด้วย

1.นโยบายการบริหารการเมืองการปกครอง อาทิ ปรับปรุงพัฒนายกระดับศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ 24ชั่วโมง ,โครงการเทศบาลพบประชาชน จัดเวทีประชาคมรับฟังข้อคิดเห็นทุกภาคส่วน ผลักดันเทศบาลนครภูเก็ต บริหารรูปแบบพิเศษ เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อยื่นเสนอให้รัฐบาลพิจารณา ฯลฯ

2.นโยบายการศึกษา อาทิ ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กพิการและด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค พัฒนาสถานศึกษาด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ ฯลฯ

3.นโยบายด้านคุณภาพชีวิต อาทิ ส่งเสริมเมืองปลอดภัยโครงการตาสับปะรด(CCTV) และสัญญาณจราจรจากศูนย์ควบคุมอัจฉริยะ ปรับปรุงลานมังกรเป็นสวนแห่งดนตรี ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ให้สะอาดถูกสุขอนามัย ฯลฯ

4.นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ ปรับปรุงสวนสาธารณะเขารัง ,สวนหลวงร.9 ให้สวยงาม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและออกกำลังกาย ,เน้นบริหารจัดการขยะยั่งยืน ,พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นฯลฯ

5.นโยบายด้านสาธารณสุข อาทิ ผลักดัน โรงพยาบาลนครภูเก็ต โดย ยกระดับจากศูนย์บริการสาธารณสุข เป็น ศูนย์ภูเก็ตแคร์ในช่วงแรก เพื่อดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ศูนย์ฟอกไต ศูนย์แพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน ฯลฯ

6.นโยบายด้านการท่องเที่ยวและพัฒนาเศรษฐกิจ อาทิ ปรับปรุงตลาดสดสาธารณะ1และ2ให้เป็นตลาดน่าเดิน เป็นจุดเช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ส่งเสริมถนนเชิงรูปแบบวัฒนธรรมสอดคล้องกับเทศกาล ส่งเสริมอาชีพเพิ่มพื้นที่สาธารณะให้พ่อค้าแม่ค้าได้ค้าขาย ขยายโอกาสสร้างรายได้ มีนโยบายส่งเสริมธุรกิจชุมชนขัดเจน ยั่งยืนในโครงการ OCOP :One Community One Product , บริหารจัดการสถานธนานุบาลให้เป็นที่พึ่งอย่างเป็นธรรมสอดคล้องภาวะเศรษฐกิจ, จัดทำปฏิทินท่องเที่ยวตลอดทั้งปี, ผลักดันโครงการสะพานหินซิตี้ อนุรักษ์ ปรับปรุงให้มีหาดทรายที่สวยงาม, ส่งเสริมจัดแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ ฯลฯ

7.นโยบายพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ปรับภูมิทัศน์เมืองให้เหมาสมเมืองท่องเที่ยวโลก ส่งเสริมวิจัยผลิตน้ำทะเลเป็นน้ำจืด แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ ผลักดันระบบ ขนส่งมวลชน ฯลฯ

8.นโยบายพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไอที อาทิ ส่งเสริมไฮสปีด ไวไฟครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาล นครภูเก็ต ส่งเสริมการใช้ App แนวคิดใหม่ ทำGood Food Application ส่งเสริมร้านค้านำส่งบริการในราคาที่เป็นธรรม ฯลฯ

9.นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น อาทิ ส่งเสริมมาตรการจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน ,ส่งเสริมมาตรการแนวทางปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีทุจริตต่อหน้าที่ ประพฤติมิชอบ ตลอดจนเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนฯลฯ

นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวต่อไปว่า นโยบายที่นำเสนอต่อสภาเทศบาลนครภูเก็ต จะบรรลุผลและประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพได้ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนา โดยมีความตั้งใจบริหารราชการของเทศบาลนครภูเก็ต ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย จะยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และตั้งใจพัฒนาเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อยกระดับให้ก้าวสู่องค์กรที่มีบริการอย่างเป็นเลิศ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

จะเป็นสื่อกลางประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา บูรณาการร่วมกัน สนับสนุนให้ประชาชนร่วมคิด ร่วมนำเสนอ ร่วมให้ข้อมูล ร่วมเสนอแนะ ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ มุ่งพัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาเทศบาลนครภูเก็ต ให้เจริญก้าวหน้ามีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล เพื่อนำเทศบาลนครภูเก็ต สู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ที่หลากหลายมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมน่าอยู่ ปลอดภัย ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนสืบไป

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่