ภูเก็ตออกคำสั่งบังคับ “สวมหน้ากาก” นอกบ้าน ฝ่าฝืนระวางโทษทั้งจำทั้งปรับ

ภูเก็ต – สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต เปิดเผย คำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 62 /2564 เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 64 “มาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดภูเก็ต” ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย ทุกครั้งเมื่อออกนอกที่พัก หากฝ่าฝืนอาจมีความผิดตามมาตรา 51 ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และอาจได้รับโทษตามมาตรา 18 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข่าวภูเก็ต

วันศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2564, เวลา 12:24 น.

แฟ้มภาพ ข่าวภูเก็ต : ธัญลักษณ์ สากูต

แฟ้มภาพ ข่าวภูเก็ต : ธัญลักษณ์ สากูต

เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้อย่างเด็ดขาด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 6 ม.ค. ที่ผ่านมา กำหนดให้ผู้ใดที่ออกนอกเคหสถาน ที่พักอาศัยในบ้าน โรงเรือน อาคารสถานที่ หรือพาหนะ หรืออยู่ในที่สาธารณะ สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง และห้ามกระทำการหรือดำเนินการใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไป เว้นแต่อยู่ในขณะรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หรือออกกำลังกาย ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ อาจเป็นความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และอาจได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ตามข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือ ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่