ภูเก็ตออกคำสั่งสถานบริการ ผับ บาร์ เปิดได้ถึงเที่ยงคืน ร้านอาหารห้ามดื่มสุราหลัง 24.00 น.

ภูเก็ต – วันนี้ (11 ม.ค.) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต เปิดเผยคำสั่งจังหวัด ที่ 128/2564 ลงวันที่ 11 ม.ค. 64 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ให้สถานบริการ ผับ บาร์ เปิดบริการได้จนถึงเวลา 24.00 น. เริ่ม 12 มกราคม - 20 มกราคม 2564

ข่าวภูเก็ต

วันจันทร์ ที่ 11 มกราคม 2564, เวลา 20:47 น.

แฟ้มภาพ ข่าวภูเก็ต

แฟ้มภาพ ข่าวภูเก็ต

ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) กำหนดจังหวัดภูเก็ตให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง ซึ่งมีแนวโน้มควบคุมสถานการณ์ได้ จังหวัดภูเก็ตจึงอาศัยอำนาจตามกฎหมายออกคำสั่งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามมาตรการป้องกันโรค ให้ดำเนินการ ดังนี้

สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานบันเทิง และสถานประกอบการ ที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการให้เปิดบริการได้จนถึงเวลา 24.00 น.

2. ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม สวนอาหาร ศูนย์อาหาร ห้ามบริโภคสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังกล่าวหลังเวลา 24.00 น.

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ อาจเป็นความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และอาจเป็นความผิด ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ตามข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม - 20 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่