The Phuket News
EPL Prediction Competition 2018-2019
The Phuket News
ทีวี วิทยุ The phuket News Novosti Phuketa Pujidaoxinwen
The Phuket News
KHAOPHUKET.COM ข่าวภูเก็ต
KHAOPHUKET.COM ภูเก็ต | ทั่วไทย | ทั่วเอเชีย | ทั่วโลก | ธุรกิจ XML, RSS, Feed
KHAOPHUKET.COM KHAOPHUKET.COM
KHAOPHUKET.COM

สนช.ฟังปัญหาใต้พรมภูเก็ต ย้ำจะเร่งนำข้อมูลสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทอำนาจหน้าที่

ภูเก็ต - เมื่อวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งประกอบด้วย พลเรือเอกชุมนุม อาจวงษ์ ในฐานะหัวหน้าคณะ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน และนายสมชาย แสวงการ ลงพื้นที่เพื่อร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ และรับฟังสภาพปัญหาของจังหวัดภูเก็ต


ข่าวภูเก็ต

10 กุมภาพันธ์ 2018 09:00:00


รวมทั้งสิ้น 4 ประเด็นด้วยกัน คือ ปัญหาการวางผังเมือง ปัญหาการคมนาคมทางบกและทางน้ำ โครงการ Smart City และปัญหาอุทกภัยของจังหวัดภูเก็ต ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่ห้องประชุม เทศบาลนครภูเก็ต

นายนรภัทร กล่าวว่า โครงการสนช. พบประชาชนถือเป็นโครงการที่ดีด้านการสะท้อนและรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กในด้านพื้นที่แต่มีขนาดใหญ่ในด้านการขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจ ที่มีข้อจำกัดในหลายเรื่อง เช่น ด้านงบประมาณด้านบุคลากรภาครัฐเนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์เพียง 400,000 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธ.ค. 60)

จึงส่งผลให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อย มีบุคลากรทางด้านบริหารระบบราชการน้อย ทั้งนี้ปัญหาในจังหวัดภูเก็ตเป็นปัญหาที่มีการสะสมมาอย่างยาวนานและเป็นปัญหาที่ต้องอาศัยข้อกฎหมายในการที่จะดำเนินการแก้ปัญหาดังนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาให้มีความเหมาะสมกับบริบทพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต ดังนั้นจึงอยากให้สนช.ช่วยผลักดันการแก้ไขปัญหาโดยการแก้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดผลเป็นรูปธรรม

ในที่ประชุมมีผู้แทนภาครัฐและเอกชนจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมกันนำเสนอโครงการต่างๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลางด้านนโยบายและการบริหารจัดการสนับสนุนจังหวัดให้เป็นพื้นที่พิเศษเพื่อรองรับการท่องเที่ยว คือเรื่องการแก้ปัญหาและวางแผนผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต ภาคเอกชนอยากให้รัฐบาลผลักดันปรับปรุงกฎหมายผังเมือง ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่, ด้านคมนาคมโครงการปรับปรุงทางหลวงสายท่าเรือ-เมืองใหม่

ทางด้านเทศบาลนครภูเก็ต ก็ได้ขอให้สนช.ช่วยผลักดันการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบเกาะภูเก็ต เพื่อแก้ปัญหาการจราจร และอยากให้มีการเพิ่มกฎหมายภาษีสิ่งแวดล้อมเพื่อนำรายได้มาสู่การพัฒนาพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน โครงการพัฒนาและเข้าถึงบริการรถโดยสารประจำทางผ่านแอปพลิเคชั่น ภูเก็ตสมาร์ทซิตี้ ความคืบหน้าวางแผนการติดตั้งกล้อง CCTV ในพื้นที่เพื่อใช้ในการเพิ่มมาตรการระบบรักษาความปลอดภัยของจังหวัดเน้นการเชื่อมโยงภาพทั่วเกาะภูเก็ตเข้าสู่ศูนย์ควบคุม และแผนการจัดเก็บข้อมูลผู้โดยสารเรือโดยสารสาธารณะเพื่อรักษาความปลอดภัย โดยอยากให้รัฐบาลผลักดันสนับสนุนงบประมาณให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน รวมทั้งโครงการแก้ปัญหาอุทกภัย

หลังจากการประชุม สนช. ได้มีการสรุปปัญหาเป็นประเด็นต่างๆ เช่นปัญหาการวางผังเมืองเกิดจากการบังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ตตามกฎกระทรวงไม่สอดคล้องกับสภาพการพัฒนาในปัจจุบันที่ต้องการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เป็น Smart City นอกจากนี้ยังเกิดการบุกรุกพื้นที่ลาดชันและทับซ้อนเขตป่าสงวนแห่งชาติมากขึ้น ส่งผลให้สูญเสียพื้นที่รับน้ำและทำให้การจราจรติดขัด ผังเมืองรวมจึงไม่สามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาได้

ประเด็นที่ 2 คือปัญหาการคมนาคม ที่พบว่าระบบโครงข่ายคมนาคมทางบกยังไม่สามารถรองรับการขยายตัวของปริมาณการจราจรได้ ทำให้การจราจรในถนนสายหลักติดขัดอย่างมาก อีกทั้งถนนเชื่อมโยงพื้นที่ท่องเที่ยวหลักด้านตะวันตกโดยเฉพาะทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4029 มีสภาพคดเคี้ยวตามสภาพภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขาก่อให้เกิดอันตราย

เรื่องที่ 3 คือ โครงการ Smart City ที่ปัจจุบันเกิดปัญหาคือขาดความต่อเนื่องของการดำเนินงานเนื่องจากยังคลาดแคลนงบประมาณ และประเด็นปัญหาสุดท้าย คือปัญหาอุทกภัย ทำให้อาคารบ้านเรือนในพื้นที่เศรษฐกิจเกิดน้ำท่วมสูงส่งผลกระทบกับการประกอบอาชีพและระบบเศรษฐกิจ

พล.ร.อ.ชุมนุม กล่าวว่า การเดินทางมาในครั้งนี้เพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ ในพื้นที่เพื่อจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด เรื่องใดที่สามารถดำเนินการได้เลยก็จะรีบเร่งดำเนินการ ปัญหาต่าง ๆ ที่จังหวัดภูเก็ตได้ขอให้สนช.พิจารณาแก้ไข ทั้งการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเร่งรัดด้านงบประมาณในการดำเนินโครงการต่างๆ นั้น ทาง สนช.ได้รับทราบข้อมูลเพื่อไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ สนช.จะรวบรวมสรุปข้อมูลต่างๆ ส่งให้นายกรัฐมนตรีรับทราบต่อไป

นอกจากนี้ คณะทำงานสนช. ยังได้ลงพื้นที่ต่างๆ เพื่อรับฟังสภาพปัญหาในทุกมิติจากประชาชนในจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย


The Phuket News
ไปรษณีย์ไทย ประกาศใช้งาน แสตมป์ “ร.10 ชุดแรก” 28 กรกฎาคม นี้
ไปรษณีย์ไทย ประกาศใช้งาน แสตมป์ “ร.10 ชุดแรก” 28 กรกฎาคม นี้
สภาพคลื่นลมแรง ขัดขวางปฏิบัติการกู้เรือฟีนิกซ์ต่อเนื่อง
สภาพคลื่นลมแรง ขัดขวางปฏิบัติการกู้เรือฟีนิกซ์ต่อเนื่อง
ฟุตบอลไทยเตรียมความพร้อมก่อนใช้ VAR ในเกมไทยลีก ปี 2019
ฟุตบอลไทยเตรียมความพร้อมก่อนใช้ VAR ในเกมไทยลีก ปี 2019
โคสท์บีชคลับแอนด์บิสโทร ซันเดย์บรันช์ที่ใช่ ในบรรยากาศอันแสนลงตัวริมหาดกะรน
โคสท์บีชคลับแอนด์บิสโทร ซันเดย์บรันช์ที่ใช่ ในบรรยากาศอันแสนลงตัวริมหาดกะรน
The Phuket News
KHAOPHUKET.COM KHAOPHUKET.COM KHAOPHUKET.COM
KHAOPHUKET.COM
แบ่งปัน
KHAOPHUKET.COM
ข่าวภูเก็ตล่าสุด

พยากรณ์อากาศ


ข่าว
ภูเก็ต
ทั่วไทย
ทั่วเอเชีย
ทั่วโลก
ธุรกิจ
ที่เก็บหนังสือพิมพ์
KHAOPHUKET.COM กีฬา
ภูเก็ต
ทั่วไทย
ทั่วโลก
KHAOPHUKET.COM ไลฟ์
การศึกษา
ชุมชน
ท่องเที่ยว
บทความ
บันเทิง
บุคคล
ศิลปวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม
สุขภาพ
อสังหาริมทรัพย์
อาหารการกิน
เทคโนโลยี
KHAOPHUKET.COM คลาสสิฟาย
ซื้อและขาย
งาน
ชุมชน
บริการ
รถและเรือ
ค้นหาคลาสสิฟาย
โพสต์คลาสสิฟาย
KHAOPHUKET.COM อีเว้นท์
ปฏิทินอีเว้นท์
โพสต์อีเว้นท์
ทำการซื้อตั๋ว
KHAOPHUKET.COM ไดเรกทอรี
บาร์, ผับและคลับ
ร้านอาหาร
สมุดหน้าเหลือง
โรงแรมและวิลล่า
ค้นหาไดเรกทอรี่
โพสต์ไดเรกทอรี่
KHAOPHUKET.COM เกี่ยวกับเรา
การกระจายสินค้า
บอกรับเป็นสมาชิก
โฆษณากับเรา
การชำระค่าโฆษณา
ติดต่อเรา
ozvisa.org
 
Copyright © 2018 Class Act Media. All rights reserved. | เงื่อนไขการใช้บริการ | นโยบายความเป็นส่วนตัว