Mai Khao Beach Condominium
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก อัตราแลกเปลี่ยน สภาพอากาศ Facebook Youtube ค้นหา

สนช.ฟังปัญหาใต้พรมภูเก็ต ย้ำจะเร่งนำข้อมูลสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทอำนาจหน้าที่

ภูเก็ต - เมื่อวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งประกอบด้วย พลเรือเอกชุมนุม อาจวงษ์ ในฐานะหัวหน้าคณะ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน และนายสมชาย แสวงการ ลงพื้นที่เพื่อร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ และรับฟังสภาพปัญหาของจังหวัดภูเก็ต

ข่าวภูเก็ต

วันเสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561, เวลา 09:00 น.

รวมทั้งสิ้น 4 ประเด็นด้วยกัน คือ ปัญหาการวางผังเมือง ปัญหาการคมนาคมทางบกและทางน้ำ โครงการ Smart City และปัญหาอุทกภัยของจังหวัดภูเก็ต ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่ห้องประชุม เทศบาลนครภูเก็ต

นายนรภัทร กล่าวว่า โครงการสนช. พบประชาชนถือเป็นโครงการที่ดีด้านการสะท้อนและรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กในด้านพื้นที่แต่มีขนาดใหญ่ในด้านการขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจ ที่มีข้อจำกัดในหลายเรื่อง เช่น ด้านงบประมาณด้านบุคลากรภาครัฐเนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์เพียง 400,000 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธ.ค. 60)

จึงส่งผลให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อย มีบุคลากรทางด้านบริหารระบบราชการน้อย ทั้งนี้ปัญหาในจังหวัดภูเก็ตเป็นปัญหาที่มีการสะสมมาอย่างยาวนานและเป็นปัญหาที่ต้องอาศัยข้อกฎหมายในการที่จะดำเนินการแก้ปัญหาดังนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาให้มีความเหมาะสมกับบริบทพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต ดังนั้นจึงอยากให้สนช.ช่วยผลักดันการแก้ไขปัญหาโดยการแก้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดผลเป็นรูปธรรม

ในที่ประชุมมีผู้แทนภาครัฐและเอกชนจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมกันนำเสนอโครงการต่างๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลางด้านนโยบายและการบริหารจัดการสนับสนุนจังหวัดให้เป็นพื้นที่พิเศษเพื่อรองรับการท่องเที่ยว คือเรื่องการแก้ปัญหาและวางแผนผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต ภาคเอกชนอยากให้รัฐบาลผลักดันปรับปรุงกฎหมายผังเมือง ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่, ด้านคมนาคมโครงการปรับปรุงทางหลวงสายท่าเรือ-เมืองใหม่

ทางด้านเทศบาลนครภูเก็ต ก็ได้ขอให้สนช.ช่วยผลักดันการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบเกาะภูเก็ต เพื่อแก้ปัญหาการจราจร และอยากให้มีการเพิ่มกฎหมายภาษีสิ่งแวดล้อมเพื่อนำรายได้มาสู่การพัฒนาพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน โครงการพัฒนาและเข้าถึงบริการรถโดยสารประจำทางผ่านแอปพลิเคชั่น ภูเก็ตสมาร์ทซิตี้ ความคืบหน้าวางแผนการติดตั้งกล้อง CCTV ในพื้นที่เพื่อใช้ในการเพิ่มมาตรการระบบรักษาความปลอดภัยของจังหวัดเน้นการเชื่อมโยงภาพทั่วเกาะภูเก็ตเข้าสู่ศูนย์ควบคุม และแผนการจัดเก็บข้อมูลผู้โดยสารเรือโดยสารสาธารณะเพื่อรักษาความปลอดภัย โดยอยากให้รัฐบาลผลักดันสนับสนุนงบประมาณให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน รวมทั้งโครงการแก้ปัญหาอุทกภัย

หลังจากการประชุม สนช. ได้มีการสรุปปัญหาเป็นประเด็นต่างๆ เช่นปัญหาการวางผังเมืองเกิดจากการบังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ตตามกฎกระทรวงไม่สอดคล้องกับสภาพการพัฒนาในปัจจุบันที่ต้องการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เป็น Smart City นอกจากนี้ยังเกิดการบุกรุกพื้นที่ลาดชันและทับซ้อนเขตป่าสงวนแห่งชาติมากขึ้น ส่งผลให้สูญเสียพื้นที่รับน้ำและทำให้การจราจรติดขัด ผังเมืองรวมจึงไม่สามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาได้

ประเด็นที่ 2 คือปัญหาการคมนาคม ที่พบว่าระบบโครงข่ายคมนาคมทางบกยังไม่สามารถรองรับการขยายตัวของปริมาณการจราจรได้ ทำให้การจราจรในถนนสายหลักติดขัดอย่างมาก อีกทั้งถนนเชื่อมโยงพื้นที่ท่องเที่ยวหลักด้านตะวันตกโดยเฉพาะทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4029 มีสภาพคดเคี้ยวตามสภาพภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขาก่อให้เกิดอันตราย

เรื่องที่ 3 คือ โครงการ Smart City ที่ปัจจุบันเกิดปัญหาคือขาดความต่อเนื่องของการดำเนินงานเนื่องจากยังคลาดแคลนงบประมาณ และประเด็นปัญหาสุดท้าย คือปัญหาอุทกภัย ทำให้อาคารบ้านเรือนในพื้นที่เศรษฐกิจเกิดน้ำท่วมสูงส่งผลกระทบกับการประกอบอาชีพและระบบเศรษฐกิจ

พล.ร.อ.ชุมนุม กล่าวว่า การเดินทางมาในครั้งนี้เพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ ในพื้นที่เพื่อจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด เรื่องใดที่สามารถดำเนินการได้เลยก็จะรีบเร่งดำเนินการ ปัญหาต่าง ๆ ที่จังหวัดภูเก็ตได้ขอให้สนช.พิจารณาแก้ไข ทั้งการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเร่งรัดด้านงบประมาณในการดำเนินโครงการต่างๆ นั้น ทาง สนช.ได้รับทราบข้อมูลเพื่อไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ สนช.จะรวบรวมสรุปข้อมูลต่างๆ ส่งให้นายกรัฐมนตรีรับทราบต่อไป

นอกจากนี้ คณะทำงานสนช. ยังได้ลงพื้นที่ต่างๆ เพื่อรับฟังสภาพปัญหาในทุกมิติจากประชาชนในจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่