“เดิน -วิ่ง รณรงค์ต่อต้านความรุนแรงในครอบครัว’ ชาวภูเก็ตร่วมวิ่งคึกคัก

ภูเก็ต - ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการ “เดิน -วิ่ง เพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว และเพื่อต่อต้านความรุนแรงในครอบครัว เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และปรับทัศนคติเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวให้กับชุมชนและประชาชน

ข่าวภูเก็ตประชาสัมพันธ์หน่วยงานรัฐ

วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2566, เวลา 11:41 น.

เมื่อวานนี้ (18 พ.ย.2566) เวลา 17.00 น. ณ บริเวณสวนสาธารณะสะพานหิน ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายไพฑูรย์ โชติชัยพงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการ “เดิน - วิ่ง รณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” โดยมี นายนันทชัย ผุดภักดี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชาชน และนักกรีฑา เข้าร่วม

นายไพฑูรย์ กล่าวว่า ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวยังพบเจออยู่ในสถานการณ์สังคมปัจจุบัน และนับวันจะยิ่งเพิ่มและทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของคดีที่ขึ้นสู่ศาลเยาวชนและครอบครัว แม้ในปัจจุบันจะมีกฎหมายที่คุ้มครองสวัสดิภาพผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว แต่มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายมีหลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิธีดำเนินการในการบังคับใช้เป็นการเฉพาะและยังมีข้อจำกัดในการบังคับใช้ ทำให้ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงไม่ทราบถึงสิทธิของตนที่จะดำเนินการขอคุ้มครองสวัสดิภาพได้

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดโครงการ "เสริมสร้างความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพและกฎหมายเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว" ภายใต้กิจกรรม เดิน-วิ่ง รณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและบุคคลในครอบครัวขึ้น เพื่อเป็นการรณรงค์ต่อต้านการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ปรับทัศนคติเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวให้กับชุมชนและประชาชนทั่วไป

โครงการ “เดิน - วิ่ง รณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว”ฯ นี้ นับเป็นโครงการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม เนื่องจากเป็นการกระตุ้นการรับรู้และต่อต้านปัญหาดังกล่าว ซึ่งนับเป็นพื้นฐานของปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนที่ทุกคนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การคุ้มครองแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการกระทำความรุนแรง และลงโทษ พื้นฟู เยียวยาผู้กระทำความรุนแรงรวมทั้งส่งเสริมให้สังคมรอบข้างได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหาร่วมกัน

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่