Mai Khao Beach Condominium
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก อัตราแลกเปลี่ยน สภาพอากาศ Facebook Youtube ค้นหา

กลุ่มเกษตรกถลางรวมกลุ่มปลูกเมลอนญี่ปุ่นในโรงเรือนตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ' สร้างรายได้ในชุมชน

ภูเก็ต - นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต แถลงผลการดำเนินการโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ' ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน และสร้างความเข้มแข็งในทุกอำเภอรวม 16 ตำบล 21 ชุมชน รวม 59 โครงการ งบประมาณรวม 19,724,700 บาท ทั้งนี้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ซึ่งช่วยสร้างโอกาสพัฒนาด้านอาชีพให้กับเกษตรกรชาวภูเก็ตได้เป็นอย่างดี

ข่าวภูเก็ต

วันเสาร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2560, เวลา 15:00 น.

นายปารเมศ ทองปรีชา เกษตรจังหวัด ภูเก็ต กล่าวว่า “ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินงานตามที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ จำนวน 59 โครงการ งบประมาณ 19,724,700 บาท ที่ผ่านมาได้มีการดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส เกษตรกรได้รับผลประโยชน์อย่างสูงสุด โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการไปแล้ว 19,543,162.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.08 สำหรับโครงการที่มีความโดดเด่นและจังหวัดได้เข้าไปสนับสนุนอย่างเต็มที่ คือ โครงการวิจัยการเกษตรที่บ้านท่าฉัตรชัย ซึ่งได้มีการรวมกลุ่มกันในการปลูกเมลอนญี่ปุ่นในโรงเรือนขึ้น

ด้านนายสมพร แทนสกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านท่าฉัตรไชย กล่าวว่า การได้รับการอนุมัติงบประมาณจากโครงการ 9101 เป็นการนำเงินลงไปเป็นทุนต่อยอดเพื่อให้เกษตรกรรู้จักเรียนรู้ ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรทั่วประเทศ ซึ่งจะสามารถทำให้เกษตรกรพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน นับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานราก ที่จะทำให้การเกษตรกรไทยได้มีอาชีพและความเป็นอยู่ได้อย่างยั่งยืนขึ้น

ในพื้นที่อำเภอถลางได้มีการส่งเสริมให้มีการปลูกเมล่อนญี่ปุ่น ซึ่งใช้พื้นที่น้อยแต่ได้ผลผลิตดีและมีคุณภาพ สามารถจำหน่ายได้ราคาสูง ทำให้เกษตรกรมีรายได้ ที่มั่นคงและยั่งยืน สำหรับการปลูกต้นเมลอนญี่ปุ่นในโรงเรือน ถือเป็นการรวมกลุ่มที่ประสบความสำเร็จ เป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่ประชาชนและเกษตรกรได้ เนื่องจากการปลูกเมลอนญี่ปุ่นในโรงเรือน ถ้าปลูกแบบไม่มีความรู้เลย จัดการโรงเรือนไม่เป็น โอกาสขาดทุนเสียหายมากเช่นกัน

อย่างที่ทราบ แม้เมล่อนนั้นจะเป็นพืชอายุสั้น ประมาณ 75 วัน แต่ต้องการการดูแลเอาใจใส่ค่อนข้างมาก เช่น ระบบน้ำ การควบคุมความชื้น และความสะอาดของผลิตภัณฑ์ เกษตรกรผู้ดูแล และการฆ่าเชื้อ ดังนั้นทางกลุ่มฯ ได้นำหลักวิชาการมาใช้ในกระบวนการปลูกเมล่อนปลอดสารพิษ

ขณะนี้ผลผลิตกำลังออกสู่ตลาด ทำให้การปลูกเมล่อนญี่ปุ่นในโรงเรือนของกลุ่มขณะนี้ประสบความสำเร็จมีผลผลิตเป็นที่น่าพอใจและสามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูง ในราคากิโลกรัมละ 230-250 บาท ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ราคาผลละ 400-500 บาท

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่