ทต.รัษฎา เปิดศูนย์จัดการขยะต้นแบบ มุ่งพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนกิ่งแก้วซอย 1

ภูเก็ต – วานนี้ (28 ส.ค. 62) นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะต้นแบบ ศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนกิ่งแก้ว ซอย 1 โดยมีนายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วม

ข่าวภูเก็ต

วันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2562, เวลา 11:03 น.

นายนครินทร์ กล่าวว่า ชุมชนกิ่งแก้วซอย 1 ต. รัษฏา มีเนื้อที่ประมาณ 97 ไร่ ครัวเรือนทั้งหมด 314 ครัวเรือน มีประชากรรวม 1,256 คน ประชาชนในชุมชนประกอบอาชีพหลากหลาย อาทิเช่น รับจ้างทั่วไป ประกอบกิจการด้านการประมง ธุรกิจส่วนตัว เป็นต้นด้วยความหลากหลายของคนในชุมชน จึงทำให้มีปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญในพื้นที่ที่ตามมาคือปัญหาการทิ้งขยะไม่ถูกที่ ทั้งทางบกและทางน้ำ รวมถึงปัญหาการรักษาความสะอาดในชุมชน

โดยชาวบ้านในชุมชนกิ่งแก้ว ซอย 1 ได้ตระหนักถึงสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมเหล่านี้ จึงได้ร่วมกลุ่มกันคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ก่อให้เกิดกลุ่มธนาคารขยะรีไชเคิลของชุมชน การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์สูงสุด เช่น การแปรรูปขยะอินทรีย์เป็นปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ การสาธิตวิธีต่อยอด การปลูกพืชผักและการเลี้ยงปลาและกบปลอดสารพิษบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง มีการรณรงค์รักษาความสะอาดภายในชุมชนเป็นประจำทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง โดยมีภาคีเครือข่ายส่วนราชการในพื้นที่ช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนร่วมกันกับชุมชน

ทต.รัษฎา จึงได้ร่วมกับชุมชนกิ่งแก้วซอย 1 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต อบจ.ภูเก็ต ส่วนราชการ สถาบันการศึกษาในจังหวัดภูเก็ต เครือข่ายภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชน ในลักษณะบูรณาการร่วมกัน ผลักดันให้เกิดกิจกรรมการเปิดศูนย์เรียนรู้ การจัดการขยะต้นแบบ “ศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนกิ่งแก้วซอย 1” ขึ้นเพื่อพัฒนาให้เป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการขยะในชุมชนให้กับประชาชนในซอยกิ่งแก้ว ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงและในจังหวัดภูเก็ตต่อไป

ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต 

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่