ประกันสังคม แจงสิทธิผู้ประกันตนกรณีการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต

สุขภาพ - ต้นเดือนพฤษภาคม 2562 สำนักงานประกันสังคม ออกประกาศเพื่อชี้แจงและเน้นย้ำกันอีกครั้ง ถึงสิทธิผู้ประกันตน กรณีการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต (Stem Cell) ของผู้ประกันตนเจ็บป่วยเป็นโรคมะเร็ง

ข่าวภูเก็ต

วันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562, เวลา 17:00 น.

และต้องได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต จากสาเหตุการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวมัยอีลอยด์ชนิดเรื้อรัง, มะเร็งเม็ดเลือดขาว มัลอีลอยด์ ชนิดเฉียบพลัน, มะเร็งเม็ดเลือดขาวลิมโฟบลาสชนิดเฉียบพลัน, มะเร็งต่อมน้ำเหลือง, ไขกระดูกฝ่อชนิดรุนแรง, ไขกระดูกผิดปกติ ระยะก่อนเป็นมะเร็ง, มะเร็งไขกระดูกชนิดมัยอีโลม่า และไขกระดูกผิดปกติชนิดเป็นพังผืด

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงสิทธิผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง ต้องได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตว่า ผู้ประกันตนเจ็บป่วยเป็นโรคมะเร็ง และมีต้องได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต จากสาเหตุดังนี้ ผู้ประกันตนเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวมัยอีลอยด์ชนิดเรื้อรัง, มะเร็งเม็ดเลือดขาว มัลอีลอยด์ ชนิดเฉียบพลัน, มะเร็งเม็ดเลือดขาวลิมโฟบลาสชนิดเฉียบพลัน, มะเร็งต่อมน้ำเหลือง, ไขกระดูกฝ่อชนิดรุนแรง, ไขกระดูกผิดปกติ ระยะก่อนเป็นมะเร็ง, มะเร็งไขกระดูกชนิดมัยอีโลม่า และไขกระดูกผิดปกติชนิดเป็นพังผืด
ซึ่งในการขอรับสิทธิผู้ประกันตนสามารถยื่นเรื่องได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือสาขาที่สะดวก

สำหรับเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา คือ ประวัติการรักษาเกี่ยวกับโรคมะเร็ง และความเห็นแพทย์ผู้รักษาให้ได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต อย่างไรก็ตามเมื่อผู้ประกันตนได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ได้รับสิทธิ สำนักงานประกันสังคมจะส่งตัวผู้ประกันตนไปยังสถานพยาบาลที่ทำความตกลง เพื่อทำการรักษาผู้ประกันตนกรณีปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ซึ่งปัจจุบันมีอยู่จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลหาดใหญ่

สำนักงานประกันสังคมได้เหมาจ่ายค่าบริการ ค่าบริการทางการแพทย์ จากสำนักงานประกันสังคมโดยตรง ถ้าเป็นเนื้อเยื่อของตนเองจ่ายให้ในอัตรา 750,000 บาทต่อราย แต่ถ้าเป็นเนื้อเยื่อผู้อื่นที่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน เหมาจ่ายให้ในอัตรา 1,300,000 บาทต่อราย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา ที่ท่านสะดวก หรือโทร. 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

- ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่