ผู้ว่าฯภูเก็ตสั่งปิดร้านเมาส์ดิฟส์เป็นเวลา 5 ปี และสั่งปิดร้าน H₂O 30 วัน

ภุเก็ต – วันนี้ (5 มี.ค. 64) นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ลงนามคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 1232/2564 สั่งปิดสถานประกอบการร้าน ’เมาส์ดิฟส์’ เป็นระยะเวลา 5 ปี

เอกภพ ทองทับ

วันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2564, เวลา 21:06 น.

โดยเมื่อวันที่ 18 ก.พ.64 เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตร่วมกันตรวจสอบและจับกุมผู้ต้องหา ผู้ดูแลร้านเมาส์ดิฟส์ หรือ Maldives กล่าวหาว่า ตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต, จำหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต, ปล่อยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าทำงานในสถานบริการเข้าไปใข้บริการ เป็นการฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 22/2558 และคำสั่งที่ 46/2559 และศาลแขวงภูเก็ตได้มีคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ อ 164/2564 คดีหมายเลขแดงที่ อ 136/2564 พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้อง การกระทำของจำเลยมีความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 จำเลยให้การรับสารภาพ มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่ง ฐานเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตปรับ 1 หมื่นบาท ฐานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อปรับ 5,000 บาท ฐานจำหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาตปรับ 250 บาท ฐานยุยงส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรปรับ 1 หมื่นบาท รวมปรับ 25,250 บาท จำเลยให้การรับสารภาพตลอดข้อหา

ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 วรรคสองแห่งหัวหน้าคสช.ที่ 22/2558 จึงสั่งปิดสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการร้าน "เมาส์ดิฟส์" ตั้งอยู่ที่ 531/22 ถนนหลิมซุ่ยจู้ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต และห้ามมิให้มีการเปิดสถานประกอบการ ที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการในสถานที่ดังกล่าวอีกเป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2569 หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ผู้จัดการร้านเมาส์ดิฟส์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้ มีสิทธิยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภูเก็ตภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งนี้

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงนามคำสั่งที่ 1233/2564 สั่งปิดร้าน H2O โดย ตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาผู้ดูแลร้าน H2O ตั้งอยู่ที่ 531/28 ถนนหลิมซุ่ยจู้ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต กล่าวหาว่า ขายหรือให้บริการสินค้าบารากู่โดยไม่ได้รับอนุญาต เปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคโควิด-19

ผู้ดูแลร้านรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ฉะนั้นอาศัยตามความในข้อ 2 วรรคสอง แห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 50 จึงสั่งปิดสถานประกอบการร้าน H20 มีระยะเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค. 64 จนถึงวันที่ 3 เม.ย. 64 หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 วัน หรือ ปรับไม่เกิน 500 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ผู้ดูแลร้านไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้ มีสิทธิยื่นอุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งนี้

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่