ภูเก็ตของบล้านกว่าขยายระบบไฟฟ้าประปาศาลากลางเฟส 2 ยังรอ 38 ล้าน

ภูเก็ต - จังหวัดภูเก็ต เสนอของบประมาณ1,159,341.18 บาท จากกระทรวงมหาดไทย ขยายเขตระบบไฟฟ้าและระบบประปาโครงการก่อสร้างศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ (ระยะที่ 2) ซึ่งหากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยอนุมัติงบประมาณจำนวน 38,349,648 บาท ทางจังหวัดก็จะเร่งดำเนินการทำสัญญาจ้างโดยทันที

ข่าวภูเก็ต

วันศุกร์ ที่ 13 กันยายน 2562, เวลา 16:24 น.

สืบเนื่องจากเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ได้รายงานความคืบหน้างานก่อสร้าง ศาลากลางหลังใหม่ โดยระบุว่า จังหวัดภูเก็ตเร่งติดตามงบประมาณขอสนับสนุนเพิ่มเติม การก่อสร้างศาลากลางจังหวัดภูเก็ตแห่งใหม่ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ (ระยะที่ 1) ล่าสุดมีหนังสือไปยังกระทรวงมหาดไทย ติดตามวงเงิน38,349,648 บาท เพื่อสมทบกับงบประมาณที่มีอยู่ตามสัญญาจ้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากไม่สามารถกรมบัญชีกลางไม่เห็นชอบให้ใช้เงินหลักประกันสัญญาและเงินประกันล่วงหน้าที่ได้ริบจากผู้รับจ้างรายเก่าเอาไว้ (อ่านเพิ่มเติม คลิก)

ล่าสุดวันนี้ (13 ก.ย.) นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยถึงความคืบหน้าหน้าการก่อสร้าง ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต หลังใหม่ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ว่า การก่อสร้างศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ระยะที่ 2 ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างเมื่อวันที่ 4 ก.ค. 62 และเพื่อให้การใช้อาคารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดภูเก็ตจึงมีความจำเป็นที่จะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบไฟฟ้าและระบบประปา

ดังนั้นจึงได้ทำหนังสือเรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณ สำหรับขยายเขตระบบไฟฟ้าและระบบประปาโครงการก่อสร้างศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ระยะที่ 2 เป็นเงินทั้งสิ้น 1,159,341.18 บาท โดยแบ่งเป็นการขยายเขตระบบไฟฟ้าเป็นเงิน 1,105,750.96 บาท และเป็นการขยายเขตระบบประปาเป็นเงิน 53,590.23 บาท

ซึ่งหากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยอนุมัติจัดสรรงบประมาณ 38.35 ล้านบาท ทางจังหวัดก็จะเร่งดำเนินการทำสัญญาจ้างโดยทันที

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่