ภูเก็ตของบ 38 ล้านสานต่องานศาลากลางหลังใหม่ให้แล้วเสร็จ

ภูเก็ต - เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต รายงานความคืบหน้างานก่อสร้าง ศาลากลางหลังใหม่ ระบุว่า จังหวัดภูเก็ตเร่งติดตามงบประมาณขอสนับสนุนเพิ่มเติม การก่อสร้างศาลากลางจังหวัดภูเก็ตแห่งใหม่ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ (ระยะที่ 1) ล่าสุดมีหนังสือไปยังกระทรวงมหาดไทย ติดตามวงเงินประมาณ 38 ล้านบาท เพื่อสมทบกับงบประมาณที่มีอยู่ตามสัญญาจ้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ข่าวภูเก็ต

วันจันทร์ ที่ 9 กันยายน 2562, เวลา 15:00 น.

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยถึงความก้าวหน้าการก่อสร้าง ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ระยะที่ 1 ว่าตามที่จังหวัดภูเก็ตได้รับงบประมาณ 450,000,000 บาท เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างศาลากลางจังหวัดภูเก็ต พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ (ระยะที่ 1) ผูกพัน 3 ปีงบประมาณ (2556-2558) โดยครั้งแรกมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุนเอี๋ยว ทีมร่วมค้า เป็นผู้ดำเนินการในวงเงินจ้าง 449,900,000 บาท ตามเลขที่สัญญาจ้างลงวันที่ 9 กันยายน 2557 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 995 วัน (เริ่มสัญญาวันที่ 9 ก.ย.57 สิ้นสุด 31 พ.ค. 60) และต่อมามีการขยายระยะเวลา 2 ครั้ง คือครั้งที่ 1 ขยายระยะเวลาจนถึงวันที่ 26 พ.ย. 60 (180 วัน) เนื่องจากมีการปรับแก้ไขเปลี่ยนแปลงห้องสำนักงาน ห้องประชุมชั้น 5 และการฉาบผิว Skim Coat ทับหน้าการฉาบปูน และครั้งที่ 2 ขยายระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีอีก 70 วัน (กรณีผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้) จนไปสิ้นสุดสัญญาวันที่ 4 ก.พ.61 ตามข้อมูลจาก สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง 

ต่อมาได้ดำเนินการบอกเลิกสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 61 เนื่องจากการก่อสร้างโครงการดำเนินไปอย่างล่าช้า ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสัญญาจ้าง ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้พิจารณาแล้วเห็นว่า จังหวัดภูเก็ตได้ให้โอกาสแก่ผู้รับจ้างในการแก้ไขความบกพร่องมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้ว หากปล่อยให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอย่างล่าช้าในลักษณะนี้ ก็จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ประชาชน และชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ต จึงมีมติให้บอกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าว

นายภัคพงศ์ กล่าวอีกว่า ผู้รับจ้างได้มีการเบิกจ่ายไปแล้ว 47 งวดจากจำนวน 83 งวด เป็นเงิน 277,543,280 บาท ซึ่งทางจังหวัดได้ริบหลักประกันสัญญาจ้าง ร้อยละ 5 ของวงเงินค่าจ้าง จำนวน 22,495,000 บาท และริบหลักประกันเงินล่วงหน้า 11,976,338 บาท โดยมีเงินหลักประกันผลงาน ร้อยละ 10 ของค่าจ้างแต่ละงวด ซึ่งผู้รับจ้างได้นำหนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันแทน จำนวน 47 งวด เป็นเงินทั้งสิ้น 27,754,331 บาท ทำให้ยังคงมี เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและคงอยู่ในระบบ GFMIS จำนวน 160,380,352 บาท

ตุลาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ยืนยันจังหวัดยกเลิกสัญญากับผู้รับเหมารายเดิม หลังดำเนินการไปได้เพียง 70% และต้องกำหนดราคากลางใหม่ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาจ้างศูนย์ราชการภูเก็ตเริ่มจากศูนย์ คาดแล้วเสร็จกลางปี 2563 (อ่านเพิ่มเติม คลิก)

สำหรับการดำเนินงาน เพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าภายหลังการยกเลิกบริษัทเดิม เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 62 จังหวัดภูเก็ตได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยกิจการค้าร่วม วอล แอนด์ เทสโก ในราคา 196,000,000 บาท แต่เนื่องจากงบประมาณที่จังหวัดคงมีอยู่ไม่เพียงพอต่อการจัดหาผู้รับจ้าง จึงได้มีหนังสือขอทำความตกลงไปยังกรมบัญชีกลาง เพื่อขอใช้เงินหลักประกันสัญญาและเงินประกันล่วงหน้าที่ได้ริบเอาไว้ แต่ปรากฏว่ากรมบัญชีกลางไม่เห็นชอบให้ใช้เงินดังกล่าว

ล่าสุด ขณะนี้จังหวัดภูเก็ต ได้มีหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยังกระทรวงมหาดไทย เป็นเงิน 38,349,648 บาท เพื่อมาสมทบกับงบประมาณที่อยู่ และลงนามในสัญญาจ้าง ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อไป

 

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่