ภูเก็ตจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

ภูเก็ต - วันที่ 24 มกราคม 2567 นายวัฒนพงษ์ สุกใส ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสจ.) ภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme (LESS)) ณ ห้องประชุมกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม สำนักการช่าง เทศบาลนครภูเก็ต ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมี นายปรีชาพัฒน์ ขรรค์วิไลกุล ประธานคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. จ.ภูเก็ต เข้าร่วม

ข่าวภูเก็ตประชาสัมพันธ์หน่วยงานรัฐ

วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2567, เวลา 15:00 น.

นายวัฒนพงษ์ สุกใส ผอ.ทสจ.ภูเก็ต กล่าวว่า สำนักงาน ทสจ.ภูเก็ต ได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพระดับจังหวัด และได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ ทสจ. เพื่อพัฒนาแผนงานต้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดภูเก็ต จากการศึกษาพบว่า
จังหวัดภูเก็ตมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแยกตามรายกิจกรรม (ปี 2562) ประมาณ 3.2 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และคาดการณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแยกตามรายกิจกรรม ในปี 2573 ประมาณ 4.6 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้ตั้งเป้าหมายที่จะให้มีการลดก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้อย่างน้อย 4.4 แสนตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือคิดเป็นร้อยละ 9.6 ภายในปี 2573 จากมาตรการต่างๆ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน การพัฒนาพลังงานทางเลือก การจัดการในภาคขนส่ง การจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และวัสดุเหลือใช้ ฯลฯ

นายปรีชาพัฒน์ ขรรค์วิไลกุล ประธานคณะกรรมการเครือข่าย ทสม.จ.ภูเก็ต กล่าวว่า กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก Low Emission Support Scheme หรือ LESS ในวันนี้ เป็นการดำเนินงานบูรณาการความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดภูเก็ต (MOU) จาก 11 หน่วยงาน ได้แก่ ทสจ.ภูเก็ต ม.ราชภัฏภูเก็ต เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 15 (ภูเก็ต) อุทยานแห่งชาติสิรินาถ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต และวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดภูเก็ต (MOU) ทั้ง 11 หน่วยงานและสถานศึกษาทั้ง 10 แห่งได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก (Carbon Neutrality, Net Zero Emission) และเครื่องมือต่างๆ เช่น กิจกรรมชดเชยคาร์บอน การรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก แนวทางการทำกิจกรรม/โครงการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อนำพาหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality หรือ Net Zero รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระหว่างผู้รับการอบรมและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาและหน่วยงานได้

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่