ภูเก็ตประชุมโครงการจัดหาน้ำต้นทุน แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างยั่งยืน

ภูเก็ต – วันนี้ (17 ก.พ.) นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำรายละเอียดโครงการจัดหาน้ำต้นทุนจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมศาลากลาง ยืนยันในที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะทำให้จังหวัดภูเก็ตมีน้ำต้นทุนไว้ใช้ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตและเตรียมความพร้อมในการพัฒนาภูเก็ตให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอัจฉริยะ เพื่อสร้างผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและชุมชนให้มีความมั่นคงในระยะยาว

ข่าวภูเก็ต

วันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563, เวลา 17:52 น.

แฟ้มภาพ The Phuket News

แฟ้มภาพ The Phuket News

นายวงศกร กล่าวว่า ในปี พ.ศ. 2562 จังหวัดภูเก็ตมีปริมาณการใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยวสูงถึงประมาณ 80 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และคาดการณ์ว่ามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในทุกปี ซึ่งแหล่งน้ำต้นทุนที่นำมาใช้ในการผลิตน้ำประปา ส่วนใหญ่มาจากอ่างเก็บน้ำของโครงการชลประทานภูเก็ตซึ่งมีอยู่ 3 แห่ง แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับอัตราความต้องการใช้น้ำ อีกทั้งยังประสบปัญหาในเรื่องของคุณภาพน้ำ ทางจังหวัดภูเก็ตจึงมีความจำเป็นต้องเร่งด่วน ในการดำเนินการวางแผนโครงการจัดหาน้ำต้นทุนจังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้างความมั่นคงและแก้ไขปัญหาน้ำอย่างยั่งยืน ตอบสนองการพัฒนาและการแก้ปัญหาด้านปริมาณต้นทุนน้ำได้ทั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว

สำหรับแนวทางการแก้ปัญหา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ทางจังหวัดได้เสนอโครงการจัดหาน้ำต้นทุนทั้งหมด 9 โครงการ 3 แผนงาน โดยมีทั้งแผนงานระยะสั้นและระยะยาว

แผนงานระยะสั้น ประกอบด้วย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบ้านบางเหนียวดำ, โครงการระบบสูบผันบ้านโคกโตนด-อ่างเก็บน้ำบ้านบางเหนียวดำ, โครงการบำบัดน้ำเสียมาผลิตเป็นน้ำประปา, โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ และโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนจังหวัดภูเก็ต ส่วนแผนระยะกลาง ประกอบด้วย โครงการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล, โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา-ภูเก็ต

และแผนระยะยาว ได้แก่ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดิน และโครงการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำอ่าวภูเก็ต

ซึ่งในแต่ละโครงการได้มีการจัดทำรายละเอียดเสนอต่อ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. ในการเสนอไปยังรัฐบาลเพื่อจัดสรรงบประมาฯในการสนับสนุน โดยบางโครงการเป็นโครงการที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน แต่บางโครงการยังคงเป็นการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนแนวทางในการศึกษาผลกระทบ

นายวงศกรระบุอีกว่า ทุกโครงการล้วนเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการน้ำต้นทุนของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะทำให้จังหวัดภูเก็ตมีน้ำต้นทุนไว้ใช้ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมืองท่องเที่ยว ที่คาดว่าในปี 2575 จังหวัดภูเก็ตจะอัตราการใช้น้ำเพิ่มสูงขึ้นกว่า 112 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

อย่างไรก็ตาม สำหรับงบกลางจำนวน 228.9 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งตามโครงการแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/2563 ประกอบด้วย โครงการวางท่อน้ำดิบขนาด 710 มม.จากโรงสูบน้ำดิบขุมเหมืองสรรพสามิต ไปสถานีผลิตน้ำบางวาดพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 1,600 ลบ.ม./ชม. งบประมาณ 48.9918 ล้านบาท และ โครงการวางท่อระยะทาง 11.75 กม.เชื่อมจากตำบลสาคูถึงโรงกรองน้ำบางโจ ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาจ้างได้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น (อ่านเพิ่มเติม คลิก)

ล่าสุดวันนี้ (17 ก.พ.) นายไกรสร มะหะหมัด ผจก.กปภ.สาขาภูเก็ต เปิดเผยกับ ข่าวภูเก็ต ว่าทั้งสองโครงการยังคงอยู่ในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบราชการ และยังไม่สามารถลงนามในสัญญาจ้างตามที่คาดหมายในวันที่ 1 ก.พ.ได้ ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่าวต้องเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบทางราชการ ในส่วนของกปภ.สาขาภูเก็ต ก็จะได้ดำเนินงานตามหน้าที่ต่อไป

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่