ภูเก็ตออกคำสั่ง บินเข้าจังหวัดเตรียมใบรับรองฉีดวัคซีน คนไทยตรวจโควิด-19 แบบเร็วฟรี

ภูเก็ต - วันนี้ (20 เม.ย. 64) ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 เปิดเผย คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2077/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดภูเก็ต โดยสาระสำคัญในข้อ 8 ได้กล่าวถึง มาตรการฯ สำหรับการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต

ข่าวภูเก็ต

วันอังคาร ที่ 20 เมษายน 2564, เวลา 19:12 น.

กำหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) 17 จังหวัด ที่เดินทางเข้ามา ทางท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ด่านตรวจท่าฉัตรไชย ท่าเรือทุกท่าในจังหวัดภูเก็ต ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ 2 เข็ม (กรณีผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ ทั้งทางท่าอากาศยาน และทางเรือ ต้องได้รับวัคซีนที่ อย. ในประเทศไทยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน) หรือได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธีการ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง

หากไม่มีเอกสารดังกล่าว ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ด้วยวิธีการ Antigen Rapid Test โดยกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ยกเว้นชาวต่างชาติต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง และหากผลการทดสอบพบเชื้อโควิด-19 ผู้เดินทางต้องไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ใกล้ที่สุดทันที

กรณีเข้าพักในโรงแรมหรือสถานที่พักที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้ทำการ 1) คัดกรองอาการและวัดไข้ให้ผู้เข้าพักเมื่อแรกรับ 2) ตรวจสอบการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น "หมอชนะ" บนสมาร์ทโฟน และการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.gophuget.com ของผู้เข้าพัก เพื่อแจ้งข้อมูลในการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต และ 3) จัดทำบันทึกการติดตามผู้เดินทางรายบุคคล และการเดินทางของผู้เข้าพักตลอดระยะเวลาที่เข้าพัก และส่งรายงานให้ EOC 

โดยทุกคนต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น "หมอชนะ" บนสมาร์ทโฟน และยินยอมเปิดแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ต, ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.gophuget.com เพื่อแจ้งข้อมูลในการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต

กรณีที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ เมื่อเดินทางถึงพื้นที่ปลายทางให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ณ เทศบาล หรือ อบต.ในพื้นที่ที่พักอาศัย โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับ พิจารณากำหนดมาตรการควบคุมโรคที่เหมาะสม และให้สังเกตติดตามอาการตนเอง ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค งดการอยู่ใกล้บุคคลอื่น โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร งดการไปในที่สาธารณะ หรือสถานที่ที่มีประชาชนอยู่หนาแน่น และงดใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น

สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสีส้ม 59 จังหวัด หากเดินทางเข้ามาทางท่าอากาศยานจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับกลุ่มจังหวัดสีแดง สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาโดยทางบกหรือทางเรือ จะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น "หมอชนะ" และเปิดแชร์ตำแหน่งที่ตั้งตลอดระยะเวลาที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.gophuget.com และปฏิบัติตามคำแนะนำของ EOC

ผู้ติดเชื้อที่จงใจปกปิดข้อมูลการเดินทางหรือแจ้งข้อมูลเท็จต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทำให้เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนและควบคุมโรคเป็นผลให้เชื้อโรคแพร่ออกไป อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติ ตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ด้วย

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่