ภูเก็ตเตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนโควิด-19

ภูเก็ต - เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 64 สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดให้มีการซ้อมขั้นตอนการรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ขึ้น ที่ลานม่วงขาว โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ซึ่งได้กําหนดให้เป็นพื้นที่ใหับริการ ฉีดวัคซีนโควิด-19 ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

เอกภพ ทองทับ

วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564, เวลา 10:50 น.

โดยมีนายแพทย์พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 นายแพทย์อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 11 และ นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมสังเกตการณ์ติดตามการฝึกซ้อมอย่างใกล้ชิด พร้อมเปิดเผยว่า จังหวัดภูเก็ตได้รับแจ้งการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 งวดแรก จะมาถึงต้นเดือนมีนาคมนี้ จํานวน 4,000 โดส งวดที่สองและสาม 16,000 โดส และ 48,000 โดส ในเดือนเมษายน และพฤษภาคม 2564 ตามลําดับ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนโควิด-19 และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ว่าจะได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และ ได้รับการติดตามดูแลหลังการรับวัคซีนนั้น

กลุ่มเป้าหมายของการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า อสม. บุคลากรด่านหน้า/เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย ประชาชนทั่วไปและแรงงานที่มีอายุ 18-59 ปี กลุ่มผู้มีโรคประจําตัว ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็ง เบาหวาน และโรคอ้วน โดยให้แพทย์เป็นผู้ประเมินและคัดเลือกจากฐานข้อมูลการเข้ารักษาพยาบาล ห้ามฉีดวัคซีนโควิด-19 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในภาวะควบคุมไม่ได้ ผู้ที่มีภาวะทางระบบประสาทอย่างรุนแรง และ หญิงตั้งครรภ์ ควรระวังการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มหญิงให้นมบุตร และผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง

หลังจากคัดกรอง วัดไข้ ล้างมือก่อนเข้ารับบริการแล้ว มีขั้นตอนการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียน
ขั้นตอนที่ 2 ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต
ขั้นตอนที่ 3 คัดกรอง/ซักประวัติ ประเมินความเสี่ยง ลงนามในใบยินยอมรับวัคซีน
ขั้นตอนที่ 4 รอฉีดวัคซีน
ขั้นตอนที่ 5 ฉีดวัคซีน
ขั้นตอนที่ 6 พักสังเกตอาการ 30 นาที สแกน LINE Official Account “หมอพร้อม”
ขั้นตอนที่ 7 ตรวจสอบก่อนกลับ รับเอกสารการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน

หลังจากนั้น มีการประเมินผลความครอบคลุมการฉีดวัคซีนและอาการไม่พึงประสงค์โดยติดตาม หลังฉีดวัคซีน 1 วัน, 7 วัน, 30 วัน แจังการนัดหมายฉีดครั้งที่ 2 ห่างจากครั้งแรก 2 - 4 สัปดาห์ สําหรับ Sinovac และ 10-12 สัปดาห์ สําหรับ Astra Zeneca

ทั้งนี้ ในขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 สลับชนิดกัน ดังนั้น การฉีดวัคซีนทั้งสองเข็มจึงควรเป็นวัคซีนยี่ห้อเดียวกัน

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่