ม.ราชภัฏภูเก็ตนำชาวบ้านศรีสุนทรชม Phuket Old Town ศึกษารูปแบบท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. ทีมอาจารย์ ม.ราชภัฏภูเก็ต โดยการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน จ.ภูเก็ต ประธานชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต นำผู้นำหมู่บ้านและตัวแทนชาวบ้านจากชุมชนบ้านท่าเรือ ชุมชนบ้านลิพอน ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ต (Phuket Old Town) เทศบาลนครภูเก็ต เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวย่าน Phuket Old Town และการสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ของผู้ประกอบการในชุมชน

ม.ราชภัฏภูเก็ต

วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563, เวลา 16:58 น.

อาจารย์กนกวรรณ แก้วอุไทย จากสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏภูเก็ต หนึ่งในคณะทำงาน กล่าวถึงที่มาของการลงพื้นที่ในครั้งนี้ว่า “มหาวิทยาลัยได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนภูเก็ต ‘เที่ยวดูของดีศรีสุนทร’ ในการพัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-Based Tourism -CBT) เป็นเครื่องมือสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ซึ่งได้ผ่านการดำเนินงานในเฟสแรกในการสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวและปักหมุดของดีศรีสุนทรสร้างการมีส่วนร่วมให้กับชาวบ้านไปแล้วนั้น

จากการร่วมลงไปศึกษาเชิงพื้นที่พบว่า ต.ศรีสุนทร มีความน่าสนใจในด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น วิถีชุมชน อาหาร แหล่งท่องเที่ยว ในการนี้เพื่อเป็นการต่อยอดการสร้างศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวชุมชนศรีสุนทร และเชื่อมโยงเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวชุมชนใน จ.ภูเก็ต จึงจัดกิจกรรมลงพื้นที่สำรวจชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต (Phuket Old Town) ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ เป็นต้นแบบของการจัดการท่องเที่ยวชุมชนโดยคนในชุมชนเอง เป็นโมเดลที่สอดคล้องกับโครงการ ‘เที่ยวดูของดีศรีสุนทร’ การมาเยือนย่านเมืองเก่าภูเก็ตในครั้งนี้ ได้มีการสำรวจรูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจ แนวคิดการนำเสนอวิถีชีวิตและเอกลักษณ์พื้นถิ่นสู่การสร้างสินค้าและบริการเชิงวัฒนธรรม เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

จากการลงสำรวจพื้นที่พบว่าแก่นของการจัดการท่องเที่ยวชุมชน ต้องเริ่มต้นจากมุมมองและแนวคิดสร้างสรรค์ของชาวบ้าน ที่จะสามารถนำเสนอประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ และดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเรียนรู้ หลังจากนี้คณะทำงานของมหาวิทยาลัยจะมีการจัดทำแผนร่วมกับชุมชน ในการกำหนดรูปแบบการท่องเที่ยวและบริการของชุมชนศรีสุนทร ให้มีจุดเน้นและจุดขายที่ชัดเจนต่อไป”

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่