ม.ราชภัฏภูเก็ต ต้อนรับนักวิจัยเอเชีย ประชุมวิชาการนานาชาติ

ภูเก็ต - สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจัดประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยและระดับชาติ ครั้งที่ 12 “การวิจัยสหวิทยาการบนพื้นฐานยุค 5.0 (Interdisciplinary Research Based on Era of 5.0)” และการประชุมวิชาการนานาชาติในประเด็นการเกษตรอย่างยั่งยืน และความมั่นคงของอาหารและพลังงานทางเลือกในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชีย SAFE 2019 : 7th International Conference on Sustainable Agriculture, Food and Energy เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ที่ผ่านมา

ข่าวภูเก็ต

วันพุธ ที่ 23 ตุลาคม 2562, เวลา 15:00 น.

โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง ผู้ประสานงาน SAFE ประจำประเทศไทย Prof. Dr. Novizar Nazir – Executive Chaiman SAFE-Network Coordinator ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และนักวิจัยจากประเทศในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ อินโดนีเซีย / มาเลเซีย / เวียดนาม / ไต้หวัน / ฟิลิปปินส์ / เนปาล / เกาหลีใต้ ฯลฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุม ม.ราชภัฏภูเก็ต

ผศ.ดร.หิรัญ กล่าวว่า “งาน SAFE 2019 มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Conversion of Agri-waste into Biomass Energy Integrated with Microgrids” โดย Assoc.Prof.Keng-Tung Wu, PhD และ หัวข้อ “Emerging plasma technology for next generation agriculture and food processes” โดย Prof.Jeon Geon Han

ในส่วนของผลงานวิจัยระดับชาติ มีนักวิจัยนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย และผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ แบ่งกลุ่มตามสาขาได้แก่ กลุ่มสังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ / กลุ่มการศึกษา / กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งการที่มหาวิทยาลัยในฐานะของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการพัฒนางานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ได้เปิดเวทีระดับชาติและนานาชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายประเทศ ซึ่งมีองค์ความรู้และแนวทางการศึกษาในศาสตร์หลากหลายแขนง เป็นการเปิดโอกาสให้มีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัยของมหาวิทยาลัย อันเป็นการยกระดับคุณภาพด้านการวิจัยให้ตอบสนองบริบททางสังคม โดยเฉพาะงานวิจัยด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน และความมั่นคงของอาหารและพลังงานทางเลือก ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของท้องถิ่นและประเทศ” อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต กล่าว

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่