The Phuket News
EPL Prediction Competition 2018-2019
The Phuket News
ทีวี วิทยุ The phuket News Novosti Phuketa Pujidaoxinwen
The Phuket News
KHAOPHUKET.COM ภูเก็ตไลฟ์
KHAOPHUKET.COM การศึกษา | ชุมชน | ท่องเที่ยว | บทความ | บันเทิง | บุคคล | ศิลปวัฒนธรรม | สิ่งแวดล้อม | สุขภาพ | อสังหาริมทรัพย์ | อาหารการกิน | เทคโนโลยี XML, RSS, Feed
KHAOPHUKET.COM KHAOPHUKET.COM
KHAOPHUKET.COM

เกาะยาวน้อย ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเข้มแข็ง รางวัลการันตีเพียบ

พังงา – เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา (5 พ.ค. 61) ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา คณะสื่อมวลชน ผู้ประกอบการนำเที่ยวและผู้เกี่ยวข้องเดินทางลงพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวเกาะยาวน้อย เพื่อร่วมประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ข่าวภูเก็ต

7 พฤษภาคม 2018 09:32:21


นางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามันเป็นประธานนำคณะสื่อมวลชน, ผู้ประกอบการนำเที่ยวและผู้เกี่ยวข้อง กว่า 30 คน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT ของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ( ภูเก็ต, พังงา, กระบี่, ตรัง และสตูล) ลงพื้นที่โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรสิทธิ์ ขันติพันธุกุล นายอำเภอ เกาะยาว กล่าวต้อนรับ พร้อมระบุว่า อำเภอเกาะยาว ประกอบด้วย 3 ตำบล 18 หมู่บ้าน ประชาชน 90 % ประชาชนนับถือศาสนาอิสลาม

โอกาสนี้ นายสำเริง ราเขต ประธานชุมชนท่องเที่ยวเกาะยาวน้อย กล่าวว่า ชุมชนท่องเที่ยวเกาะยาวน้อย รวมตัวกันเมื่อประมาณ 20 ปีที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรทางทะเลให้ฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยประชาชนในพื้นที่ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพประมง

ต่อมาในปี 2540 เมื่อทรัพยากรมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น กลุ่มชุมชนจึงรวมตัวกันส่งเสริมเรื่องราวของการท่องเที่ยวชุมชนโดยบริหารจัดการเป็นโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวที่มาพักได้เข้ามาพักผ่อนเมื่อชาวประมงในชุมชนออกไปทำการประมง ดักอวนจับปลาจับปู นักท่องเที่ยวเองก็สามารถเดินทางไปชมทำการประมงร่วมกับชาวประมงได้ จึงทำให้ชุมชนท่องเที่ยวเกาะยาวน้อย มีความโดดเด่นด้านการจัดการท่องเที่ยวชุมชน เพราะยังคงมีธรรมชาติที่อุดมความสมบูรณ์และมีการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ จึงเกิดเป็นมนต์เสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาพักผ่อนและชื่นชมธรรมชาติ สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีจุดเด่น ของการ บริหารจัดการชุมชนที่ดีมีการจัดทำผังเมืองมีการออกกฎหมายของชุมชน เป็นต้น

นอกจากนี้ ชุมชนท่องเที่ยวเกาะยาวน้อยให้ความสำคัญกับการสอดแทรกวิถีชีวิตพื้นบ้านจนประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ทางชุมชนได้รับรางวัลการันตีมากมาย อาทิ ปี 2545 ได้รับรางวัล World Legacy Award จากนิตยสารของสหรัฐอเมริกา, ปี 2545 และ 2547 ได้รับรางวัลดีเด่นจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ปี 2548 ถึง 2561 ได้รับรางวัลมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ปี 2552 ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม Tourism Award จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ ปี 2559 ได้รับรางวัลโฮมสเตย์ยอดเยี่ยมอาเซียน ซึ่งทุกรางวัลถือเป็นการการันตี คุณภาพด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน จากความสำเร็จดั่งกล่าวชุมชนท่องเที่ยวเกาะยาวได้มีโครงการที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ของการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้กับชุมชนใกล้เคียงในอนาคตต่อไปด้วย

จากนั้นคณะจึงได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ที่ศาลาเรียนรู้ ศพก. ของชุมชนเกาะยาวน้อย โดยมีนายมงคล กล้าสมุทร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ว่า กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ฯได้มีการนำขยะอินทรีย์จากชุมชนมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ ซึ่งสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชน โดยมีต้นทุนในการผลิตปุ๋ยกก. ละ 7 บาทแต่สามารถจำหน่ายได้ในราคากก.ละ 10 บาท โดยมีกำลังการผลิต 300 กก.ต่อวัน จุดเด่นของการดำเนินการของศาลาเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของชุมชนแห่งนี้คือมีการผลิตปุ๋ยที่ปลอดสารพิษจำหน่ายให้แก่ประชาชนในชุมชนในราคาที่ถูก ซึ่งจากเดิมประชาชนต้องซื้อปุ๋ยเคมีในราคากก.ะ 20 - 30 บาทแต่เมื่อมีการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพปุ๋ยอินทรีย์ในพื้นที่ทำให้ประชาชนสามารถหาซื้อปุ๋ยอินทรีย์ไปใช้ในการทำการเกษตรได้ในราคาถูกขึ้นและปุ๋ยที่ใช้ไม่มีสารพิษตกค้างทำให้เป็นการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปได้ด้วย โดยส่วนใหญ่ปุ๋ยอินทรีย์ดังกล่าวถูกนำไปใช้ในการทำการเกษตรการทำนาข้าว, ทำสวนยางพารา และสวนผลไม้ในพื้นที่

เมื่อเสร็จจากกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ คณะจึงได้เดินทางต่อไปยังแปลงเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ของนายอุสัน บัวทอง ที่มีลักษณะเป็นสวนมะพร้าวและยังสามารถเยี่ยมชมการเลี้ยงควายในทุ่งนา ต่อเนื่องด้วยการเยี่ยมชมการทำนาข้าว 800 ไร่ จากภาคการเกษตรคณะได้เดินทางต่อไปเยี่ยมชมด้านการประมง จึงจัดให้มีการดูกระชังเลี้ยงกุ้งมังกรและเลี้ยงปลาชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ปลาม่อง 150 บาท/ก.ก., ปลาเก๋า 280 บาท/ก.ก., ปลาช่อนทะเล 150 บาท/ก.ก. นอกจากนี้ยังมีปลาฉลามเสือ, ปลาหูช้าง, ปลาดาว, ปลาฉลามหนู, แมงดาทะเล, ปลางัว และปลาสิงโตทะเล เป็นต้น

ทั้งนี้ เมื่อคณะได้เยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ จนครบ ก็ได้เดินทางมาประชุมระดมความคิดเห็นบอกกล่าวปัญหาอุปสรรคร่วมสรุปข้อมูลเพื่อประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกาะยาวน้อยเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้นำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาบริหารจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกาะยาวน้อยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นพร้อมในการที่จะรองรับนักท่องเที่ยวต่อไป

แหล่งที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต


The Phuket News
ไปรษณีย์ไทย ประกาศใช้งาน แสตมป์ “ร.10 ชุดแรก” 28 กรกฎาคม นี้
ไปรษณีย์ไทย ประกาศใช้งาน แสตมป์ “ร.10 ชุดแรก” 28 กรกฎาคม นี้
ด่วน! นทท.ชาวจีนขับจยย.ตัดหน้ารถบรรทุกเจ็บสาหัส
ด่วน! นทท.ชาวจีนขับจยย.ตัดหน้ารถบรรทุกเจ็บสาหัส
นับถอบหลังสู่งาน วิ่ง สนุก อนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว และวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 14
นับถอบหลังสู่งาน วิ่ง สนุก อนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว และวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 14
โคสท์บีชคลับแอนด์บิสโทร ซันเดย์บรันช์ที่ใช่ ในบรรยากาศอันแสนลงตัวริมหาดกะรน
โคสท์บีชคลับแอนด์บิสโทร ซันเดย์บรันช์ที่ใช่ ในบรรยากาศอันแสนลงตัวริมหาดกะรน
The Phuket News
KHAOPHUKET.COM KHAOPHUKET.COM KHAOPHUKET.COM
KHAOPHUKET.COM
แบ่งปัน
KHAOPHUKET.COM
ข่าวภูเก็ตล่าสุด

พยากรณ์อากาศ


ข่าว
ภูเก็ต
ทั่วไทย
ทั่วเอเชีย
ทั่วโลก
ธุรกิจ
ที่เก็บหนังสือพิมพ์
KHAOPHUKET.COM กีฬา
ภูเก็ต
ทั่วไทย
ทั่วโลก
KHAOPHUKET.COM ไลฟ์
การศึกษา
ชุมชน
ท่องเที่ยว
บทความ
บันเทิง
บุคคล
ศิลปวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม
สุขภาพ
อสังหาริมทรัพย์
อาหารการกิน
เทคโนโลยี
KHAOPHUKET.COM คลาสสิฟาย
ซื้อและขาย
งาน
ชุมชน
บริการ
รถและเรือ
ค้นหาคลาสสิฟาย
โพสต์คลาสสิฟาย
KHAOPHUKET.COM อีเว้นท์
ปฏิทินอีเว้นท์
โพสต์อีเว้นท์
ทำการซื้อตั๋ว
KHAOPHUKET.COM ไดเรกทอรี
บาร์, ผับและคลับ
ร้านอาหาร
สมุดหน้าเหลือง
โรงแรมและวิลล่า
ค้นหาไดเรกทอรี่
โพสต์ไดเรกทอรี่
KHAOPHUKET.COM เกี่ยวกับเรา
การกระจายสินค้า
บอกรับเป็นสมาชิก
โฆษณากับเรา
การชำระค่าโฆษณา
ติดต่อเรา
ozvisa.org
 
Copyright © 2018 Class Act Media. All rights reserved. | เงื่อนไขการใช้บริการ | นโยบายความเป็นส่วนตัว