ภูเก็ตหนุนนโยบายนักท่องเที่ยวปลอดภัย “Safety Phuket Island Sandbox” นำร่อง 31 จังหวัด

ภูเก็ต - ภูเก็ตหนุนนโยบายนักท่องเที่ยวปลอดภัย จัดกิจกรรม “Safety Phuket Island Sandbox” เสริมศักยภาพการท่องเที่ยวของประเทศ “หมอชลน่าน” ประกาศพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสาธารณสุข ใน 31 จังหวัดนำร่อง

ข่าวภูเก็ตประชาสัมพันธ์หน่วยงานรัฐ

วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2567, เวลา 12:00 น.

จังหวัดภูเก็ต เดินหน้านโยบายนักท่องเที่ยวปลอดภัย จัดกิจกรรม “Safety Phuket Island Sandbox” เสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในประเทศ ตามเป้าหมายรัฐบาล ด้านรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผย จังหวัดภูเก็ต มีความพร้อมตามมาตรการด้านสาธารณสุข และเป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้นของนักท่องเที่ยว พร้อมประกาศ 31 จังหวัดนำร่อง “พื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสาธารณสุข” ขับเคลื่อนนโยบายพร้อมกัน

วันที่ 24 มี.ค. 67 เวลา 15.30 น. นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหน่วยงานในระดับพื้นที่ ร่วมเปิดกิจกรรม “Safety Phuket Island Sandbox” ณ บริเวณชายหาดป่าตอง อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี (ลานมังกร) และถนนคนเดิน “หลาดใหญ่” อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมี นพ.นิติ เหตานุรักษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และ พญ. ดารินดา รอซะ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช,นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต, นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ เอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,อสม.และประชาชน เข้าร่วมและให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ นพ.ชลน่าน ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 18 แห่ง และ 3 อำเภอ ซึ่งร่วมดำเนินงานและผลักดันให้จังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าเป็นแห่งแรกของประเทศไทย นอกจากนี้ ยังได้จัดแสดงบูธนิทรรศการ เทิดพระเกียรติ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดย สคร. 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและเกณฑ์พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต การดำเนินงานของเครือข่ายในระดับพื้นที่ โดย ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป้าหมาย 50 ตัว โดย ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เป้าหมาย 50 ตัว โดย มูลนิธิเพื่อสัตว์ในซอย (ซอยด๊อก)

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า ภาคการท่องเที่ยว ถือเป็นจุดแข็งที่สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศเป็นจำนวนมาก โดยในปี 2566 มีรายได้จากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติกว่า 2.1 ล้านล้านบาท รัฐบาลภายใต้การนำของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงมีนโยบายที่จะผลักดันการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเป็นนโยบาย นักท่องเที่ยวปลอดภัย เพื่อช่วยเสริมศักยภาพ สร้างความเชื่อมั่น ภาคการท่องเที่ยวของประเทศ โดยเน้น 4 มาตรหลัก คือ 1) ยกระดับเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ได้แก่ การพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา, พื้นที่ท่องเที่ยวปลอดโรคพิษสุนัขบ้า, มีทีมตระหนักรู้สถานการณ์ ในระดับจังหวัด 2) ยกระดับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยขับเคลื่อน One Region One Sky Doctor (OROS) มีอาสาสมัครฉุกเฉินทางทะเล หรืออาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน 3) ยกระดับที่พักแหล่งท่องเที่ยว อาหาร และน้ำประปา ได้แก่ โรงแรมประเภท 4 ต้องผ่านมาตรฐาน GREEN Health Hotel, แหล่งท่องเที่ยว ผ่านมาตรฐาน GREEN Health Attraction, น้ำประปาในที่พัก/ ที่กิน/ ที่เที่ยว ผ่านเกณฑ์คุณภาพด้านโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ส่วนด้านอาหาร สถานประกอบการ ร้านค้าที่เกี่ยวข้อง ต้องผ่านมาตรฐาน SAN Plus ประเภทต่างๆ และทุกอำเภอมีร้านเมนูชูสุขภาพ และ 4) ยกระดับศูนย์เวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว (Traveler Medical Center) เพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัย ให้แก่ประชาชนคนไทยและนักท่องเที่ยว โดยได้ให้ 31 จังหวัดท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ ขับเคลื่อนตามนโยบาย “นักท่องเที่ยวปลอดภัย” ไปพร้อมกันด้วย

นพ.ชลน่าน กล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุขเลือกจังหวัดภูเก็ต เป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนนโยบายนักท่องเที่ยวปลอดภัย เนื่องจากเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง โดยในปี 2566 สามารถสร้างรายได้ถึงประมาณ 388 แสนล้านบาท เป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ยังมีศักยภาพในการจัดพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยตามมาตรการด้านสาธารณสุขทุกด้าน รวมทั้งสามารถดำเนินการจนเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า และยังมีการจัดบริการเชิงรุกฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในผู้ให้บริการท่องเที่ยว มีระบบการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยวิกฤต Sky Doctor ในพื้นที่เกาะ ที่เชื่อมโยงการทำงานเป็นเครือข่ายและส่งต่อผู้ป่วยแบบไร้รอยต่อ รวมทั้งโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ยังมีเครื่องมือที่ทันสมัย ช่วยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับบริการที่ศักยภาพและเกิดความมั่นใจ

และในวันเดียววันนี้เมื่อเวลา เวลา 13.45 - 14.45 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะ ได้เดินทางไปรับชมกิจกรรม ณ บริเวณหาดป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยมีกิจกรรมที่สำคัญได้แก่ กิจกรรม "อาสาฉุกเฉินทางทะเล" การ เยี่ยมชมศูนย์ประสานงาน การแจ้งเหตุ ทีม Life guard, ชมบูทนิทรรศการการขับเคลื่อน safety beach หาดป่าตอง, การช่วยเหลือนักท่องเที่ยว/ผู้คุม ตกจากพาราเชลลิ่ง โดยใช้สถานการณ์สมมติ, เยี่ยมชมฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่, เยี่ยมชม อบรมการช่วยพื้นคืนชีพอาสาฉุกเฉินทางทะเล /อาสาฉุกเฉินชุมชน และพบปะให้กำลังใจ กลุ่มผู้ประกอบการ เรือลากร่ม เรือเจ็ตสกี บานาน่าโบ๊ท ฯลฯ และผู้ประกอบการนวดริมหาด เพื่อมอบพวงกุญแจ safety Phuket tourism สำหรับนำไปแจกต่อนักท่องเที่ยว และในเวลา 17.45 - 18.45 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมและร่วมกิจกรรม ณ ถนนคนเดิน "หลาดใหญ่" ด้วย

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่