เกษตรจังหวัดภูเก็ตจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)
14 543,
ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2566
10 543,
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ยกระดับด้านการแพทย์และการบริการสาธารณะสุข เปิดคลินิกรักษาภาวะผู้มีบุตรยาก
14 543,