กพท.เลื่อนเปิดสนามบินภูเก็ตไม่มีกำหนด ป้องกันการระบาดระลอกสอง

ภูเก็ต – สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) มีคำสั่งให้ยกเลิกประกาศ การกำหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการใช้ท่าอากาศยานภูเก็ตเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป โดยให้เลื่อนออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในจังหวัดภูเก็ตยังถือว่ามีความเสี่ยงที่ต้องติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการป้องกันมิให้โรคกลับมาแพร่ระบาดใหม่ในภูเก็ตได้อีก

ข่าวภูเก็ต

วันศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2563, เวลา 15:40 น.

พนักงานทำความสะอาดภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานภูเก็ต ภาพ ทภก.

พนักงานทำความสะอาดภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานภูเก็ต ภาพ ทภก.

วันนี้ (15 พ.ค.) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ออกประกาศเรื่อง เงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน (ฉบับที่ 3) ให้ยกเลิกประกาศ ฉบับที่ 2 ณ วันที่ 14 พ.ค. 63 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศอื่นเปลี่ยนแปลง พร้อมระบุว่า แม้ว่าภูเก็ตสามารถควบคุมยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทภาพ  แต่ยังถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งยังต้องมีการจับตามองอย่างต่อเนื่อง

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยคำแนะนำของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 (3) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5) ประกอบกับมาตรา 15/10 (6) แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ออกประกาศกำหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน ดังต่อไปนี้

ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

2. รายชื่อท่าอากาศยานที่เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้ รวมถึงเงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการใช้ท่าอากาศยานดังกล่าวเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

สำหรับ อากาศยานจากภายนอกประเทศ ยังคงห้ามทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยชั่วคราว ไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค. 63 เวลา 23.59 น.

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่