รมว.คมนาคม เล็งสร้างสนามบินภูเก็ต#2 ในงานเปิดตัวแผนบูรณาการขนส่งเมืองสีเขียว ต้านโลกร้อน

ภูเก็ต – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่ารัฐบาลมีโครงการศึกษาการก่อสร้างสนามบินภูเก็ตแห่งที่ 2 เพื่อเป็นการลดความแออัด และรองรับด้านการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รวมถึงการแก้ไขปัญหาการจราจรในจังหวัดภูเก็ต ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างถนนสายเลี่ยงเมือง และการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเบา ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในเร็ววันนี้

ข่าวภูเก็ต

วันพุธ ที่ 5 กันยายน 2561, เวลา 17:31 น.

ซึ่งข้อมูลการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างสนามบินภูเก็ตแห่งที่ 2 นั้นถูกเปิดเผยวันนี้ (5 ก.ย. 61) โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะรัฐมนตรีแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) ของไทย ในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการศึกษาและการสัมมนาเรื่องแผนบูรณาการการขนส่งในเมืองสีเขียว (Launch of Integrated Green Urban Transport Plans) ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-5 กันยายนยน ณ โรงแรมพูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย (หาดในทอน)

โดยมีนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนเมืองในพื้นที่แผนงาน IMT-GT อาทิ นายไชริล เคีย โจฮารี มนตรีแห่งรัฐปีนัง (ประเทศมาเลเซีย) ผู้แทนจากเมืองลังกาวี รัฐเกดะห์ (ประเทศมาเลเซีย) ผู้แทนจากเมืองซาบังจังหวัดอาเจะห์ (ประเทศอินโดนีเซีย) และผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ อาทิ นายอัลเฟรโด เปริเกรโด ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือระดับภูมิภาคและประสานการปฏิบัติงาน และนางฮิเดกิ อิวาซากิ ผู้อำนวยการสำนักงานประเทศไทย จากธนาคารพัฒนาเอเชีย และนายไพโรจน์ โพธิวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคแผนงาน IMT-GT เข้าร่วม

นายอาคม กล่าวว่า ในส่วนของโครงการในการแก้ไขปัญหาการจราจรของจังหวัดภูเก็ตนั้นทางรัฐบาลมีแผนการก่อสร้างถนนสายเลี่ยงเมือง การก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเบา ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในเร็ว ๆ นี้ และยังรวมไปถึงการศึกษาการก่อสร้างสนามบินภูเก็ตแห่งที่ 2 เพื่อเป็นการลดความแออัดและรองรับด้านการท่องเที่ยว ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นซึ่งในขณะนี้ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและองค์ประกอบอื่น ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการก่อสร้างต่อไป

อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดโครงการสนามบินแห่งที่ 2 แต่อย่างใด เนื่องจากกำลังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้อง

สำหรับโครงการศึกษาและการสัมมนาเรื่องแผนบูรณาการการขนส่งในเมืองสีเขียวนั้น นายอาคมกล่าวว่าเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนพัฒนาระบบการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาการระบบการขนส่งในเมืองสีเขียวระหว่างเมือง ในพื้นที่แผนงาน IMT-GT ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เช่น ภูเก็ต กระบี่ ลังกาวี ปีนังและซาบัง

ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญอันหนึ่งของการพัฒนาไปสู่ความเป็นเมืองสีเขียว (Green City) ภายใต้แผนงาน IMT-GT ที่ต้องการให้เกิดการพัฒนาอันยั่งยืน สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ และคุณภาพชีวิติให้เกิดขึ้นให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างฐานการท่องเที่ยวจุดหมายเดียว (Single Destination) แบบยั่งยืน เนื่องจากปัจจุบัน 5 เมืองดังกล่าวกำลังเผชิญความท้าทายจากความเสี่ยงของภาวะโลกร้อน การขยายตัวที่รวดเร็วของชุมชนเมือง ปัญหาการจราจรที่หนาแน่นและการหลั่งไหล่เข้ามาของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตของเมืองที่พึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยหลักได้ หากไม่มีการบริหารจัดการและวางแผนล่วงหน้าอย่างชาญฉลาดโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตและกระบี่

โดยมีรูปแบบและวิธีการบริหารจัดการการขนส่งสีเขียวที่ไม่สร้างมลภาวะ เช่น การส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะ การใช้ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า การใช้จักรยานและการเดิน เป็นต้น

การประชุมครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ความเห็นชอบในหลักการของแนวทางการศึกษาเพื่อจัดทำแผนบูรณาการการขนส่งในเมืองสีเขียวดังกล่าว เนื่องจากเล็งเห็นถึงศักยภาพที่จะตอบโจทย์การพัฒนาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ โดยเฉพาะการพัฒนาไปสู่ความเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรขยายผลการดำเนินการออกไปสู่เมืองอื่น ๆ ในพื้นที่ IMT-GT และในประเทศไทยต่อไป เพื่อผลักดันให้การพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

ข้อมูล: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่