เกษตรจังหวัดภูเก็ตจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)
14 543,
ภูเก็ตจัดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเนื่องในวันสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติครบรอบ 13 ปี
9 543,